OKINAQA KARATE FESTIVAL Shuttle Bus

Kata movie

Shuri-te kei/Tomari-te kei PASSAI

Kyan Chotoku — Nagamine Shoshin Lineage

Kyan Chotoku — Nakazato Joen Lineage

Chibana Choshin — Other Lineages