Kata movie

Shuri-te kei/Tomari-te kei

No. Kata Names Boys and Girls Ⅰ Boys and Girls Ⅱ Boys and Girls Ⅲ Boys Ⅰ Girls Ⅰ
1 FUKYUGATA Ⅰ
2 FUKYUGATA Ⅱ
3 PINAN Sho Dan
4 PINAN Ni Dan
5 PINAN San Dan
6 PINAN Yon Dan
7 PINAN Go Dan
8 NAIHANCHI Sho Dan
9 NAIHANCHI Ni Dan
10 NAIHANCHI San Dan
11 ANANKU
12 SESAN (SEISAN)
13 WANSU (WANSHU)
14 PASSAI × × ×
15 PASSAI DAI (MATSUMURA) × × ×
16 PASSAI SHO (ITOSU) × × ×

Naha-te kei

No. Kata Names Boys and Girls Ⅰ Boys and Girls Ⅱ Boys and Girls Ⅲ Boys Ⅰ Girls Ⅰ
1 GEKISAI Ⅰ
2 GEKISAI Ⅱ
3 SAIFA ×
4 SEYUNCHIN (SEENCHIN) × ×
5 SHISOCHIN × × ×
6 SANSERU × × ×

Uechi-ryu kei

No. Kata Names Boys and Girls Ⅰ Boys and Girls Ⅱ Boys and Girls Ⅲ Boys Ⅰ Girls Ⅰ
1 FUKYUGATA Ⅰ
2 FUKYUGATA Ⅱ
3 KANSHIWA
4 KANSHU
5 SECHIN ×
6 SESAN × × ×

Kobudo (Bo)

No. Kata Names Boys and Girls Ⅱ Boys and Girls Ⅲ Boys Ⅰ Girls Ⅰ
1 UFUGUSHIKU NU KUN
2 CHOUN NU KUN (朝雲)
3 SHUSHI NU KUN
4 SHUSHI NU KUN (SHO)
5 TOKUMINE NU KUN
6 KUBO NU KUN
7 KASSHIN BO
8 SAKUGAWA NU KUN × ×
9 SAKUGAWA NU KUN (SHO)