OKINAQA KARATE FESTIVAL Shuttle Bus

Kata movie

Shuri-te kei/Tomari-te kei PASSAI SHO (ITOSU)

Chibana Choshin — Miyahira Katsuya Lineage

Chibana Choshin — Higa Yuchoku Lineage

Chibana Choshin — Nakazato Shugoro Lineage

Chibana Choshin — Other Lineages