OKINAQA KARATE FESTIVAL Shuttle Bus

Kata movie

Shuri-te kei/Tomari-te kei PINAN Ni Dan

Chibana Choshin — Miyahira Katsuya Lineage

Kyan Chotoku Nagamine Shoshin Lineage

Chibana Choshin — Higa Yuchoku Lineage

Chibana Choshin — Nakazato Shugoro Lineage