OKINAQA KARATE FESTIVAL Shuttle Bus

Kata movie

Shuri-te kei/Tomari-te kei SESAN (SEISAN)

Chibana Choshin — Miyahira Katsuya Lineage

Kyan Chotoku — Nakazato Joen Lineage

Chibana Choshin — Higa Yuchoku Lineage