OKINAQA KARATE FESTIVAL Shuttle Bus

Shuri-te kei/Tomari-te kei PINAN Sho Dan

Shuri-te kei/Tomari-te kei PINAN Sho Dan

Chibana Choshin — Miyahira Katsuya Lineage

Kyan Chotoku — Nagamine Shoshin Lineage

Chibana Choshin — Higa Yuchoku Lineage

Chibana Choshin — Nakazato Shugoro Lineage